กำลังโหลดข้อมูล

Go to Top

ติดต่อสอบถามงานการเงิน โทร. 088-8743137

ฝ่ายวิชาการประถม โทร. 063-9454758

ฝ่ายวิชาการมัธยม โทร. 083-2634653

เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 27605 , 27613

 เว็บไซต์
http://erdi.swu.ac.th

Facebook : โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์